Ochrana osobních údajů

 

Přístup na webové stránky

Webové stránky www.atelierjosefasudka.cz (dále jen „webové stránky“) provozuje společnost PPF Art a.s., registrovaná a působící podle zákonů České republiky, IČO: 63080672, se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, Česká republika (dále jen „společnost PPF“).

V souvislosti s přístupem na Webové stránky nejste povinni poskytnout společnosti PPF své osobní údaje, ani např. elektronickou adresu.

Pokud nás budete kontaktovat za použití kontaktních údajů umístěných na Webových stránkách, pokud při případné komunikaci mezi vámi a společností PPF získá společnost PPF z povahy věci vaše kontaktní údaje, pak je společnost PPF nepoužije k jinému účelu, než k případné komunikaci s vámi. Je-li vaše komunikace, jež byla doručena společnosti PPF, s ohledem na její obsah určena některé ze společností koncernu PPF, pak společnost PPF není povinna předat tuto komunikaci příslušné společnosti; společnost PPF vám v takovém případě může (avšak není povinna) zprostředkovat kontaktní údaje vztahující se k příslušné koncernové společnosti, abyste ji mohl/a kontaktovat napřímo.

Osobní údaje žadatelů o poskytnutí Fotografie v tiskové kvalitě

Společnost PPF neumožňuje stahování Fotografií v tiskové kvalitě z Webových stránek ve vztahu k blíže neurčenému okruhu osob. Užití Fotografií v tiskové kvalitě umístěných na Webových stránkách je vždy vázáno na předchozí souhlas společnosti PPF udělený konkrétní osobě. Tento souhlas společnost PPF zpravidla udílí novinářům a dalším osobám, které se podílejí na šíření informací týkajících se kulturního dění. Na udělení tohoto souhlasu není právní nárok.

Pro získání souhlasu s užitím Fotografie v tiskové kvalitě společnost PPF požaduje vyplnění elektronického formuláře představujícího žádost o svolení s užitím konkrétní Fotografie v tiskové kvalitě. Žadatel v takovém případě do formuláře uvádí své identifikační a kontaktní údaje, specifikaci požadované fotografie a popis záměru jejího užití.

Osobní údaje týkající se identifikovatelných fyzických osob podléhají ochraně podle příslušných právních předpisů upravujících nakládání s osobními údaji, zejména podle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – toto nařízení č. 2016/679 dále jen jako „General Data Protection Regulation“ nebo jen jako „GDPR“.

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů vám podáváme následující informace:

1. Správce

Osobou odpovědnou za zpracování osobních údajů uvedených ve vaší žádosti, tj. správcem těchto vašich osobních údajů, je společnost PPF Art a.s., registrovaná a působící podle zákonů České republiky, IČO: 63080672, se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, Česká republika (dále jen „společnost PPF“).

2. Zpracovávané osobní údaje

Jsou údaje, které jste uvedl/a v žádosti o poskytnutí fotografie v tiskové kvalitě – tj. jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo (fakultativně), záměr použití požadované fotografie – účel, rozsah a doba (dále jen jako „Předmětné údaje“). K Předmětným údajům společnost PPF připojuje ještě údaj, zda vaší žádosti bylo vyhověno či nikoli, a kdy se tak stalo.

3. Doba, po kterou jsou zpracovávány Předmětné údaje

Údaje jsou zpracovávány po dobu 12 měsíců.

4. Účel a způsob zpracování Předmětných údajů

Předmětné údaje jsou zpracovávány za účelem shromažďování, posuzování a archivace žádostí o zpřístupnění fotografií v tiskové podobě, které obdržela společnost PPF, a dále pro evidenci způsobu jejich vyřízení, a dále pro komunikaci se žadatelem v souvislosti s vyřízením žádosti a v souvislosti s užíváním fotografie žadatelem. Zpracování probíhá výlučně v elektronické podobě.

5. Právní důvod zpracování Předmětných údajů

Právním důvodem zpracování Předmětných údajů je souhlas žadatele s jejich zpracováním. Poskytnutí Předmětných údajů společnosti PPF a udělení souhlasu s jejich zpracováním není právní povinností žadatele, tj. je zcela na dobrovolné bázi a záleží jen na uvážení žadatele. Souhlas se zpracováním Předmětných údajů je žadatel oprávněn odvolat.

Důsledkem odvolání souhlasu je likvidace Předmětných údajů.

6. Zpracovatel, další příjemci

Vyřizování agendy spojené s posuzováním žádostí a zpřístupňováním požadovaných fotografií v tiskové kvalitě příslušným žadatelům vyřizují odborní pracovníci společnosti PPF. Jsou to tedy odborní pracovníci společnosti PPF, kdo má přístup k Předmětným údajům.

Dále mají k Předmětným údajům přístup zaměstnanci společnosti Ogilvy One, pověření správou Webové stránky.

7. Ostatní

Chcete-li společnosti PPF podat podnět týkající se zpracování Předmětných údajů, prosím, využijte, následující kontakty: e-mail info@atelierjosefasudka.cz.

Máte též právo podat stížnost k dozorovému orgánu v oblasti ochrany osobních údajů. Tímto orgánem je Úřad na ochranu osobních údajů se sídlem v Praze, www.uoou.cz.

Společnost PPF zpracovává Předmětné údaje způsobem, který má zajistit jejich náležité zabezpečení a ochranu s přihlédnutím k dosaženému stupni rozvoje v oblasti technologií, zejména v oblasti IT a elektronické komunikace. Náležitého zabezpečení a ochrany Předmětných údajů je docíleno pomocí technických a organizačních opatření, jejichž účelem je zabránit úniku, ztrátě, zničení anebo poškození Předmětných údajů.

8. Vaše práva

Prosím, věnujte též pozornost upozornění na vaše práva, která Vám podle GDPR náleží v souvislosti se zpracováním Předmětných údajů, a jež jsou uvedena pod odkazem „Poučení o právech“.

E-mailové adresy žadatelů o zasílání newsletteru

Společnost PPF poskytuje v elektronické formě, v podobě jednotlivých či souhrnných sdělení, tzv. newsletterů, informace o kulturních akcích pořádaných v Ateliéru Josefa Sudka a v jiných kulturních institucích, jež jsou součástí skupiny PPF, a případně též další informace o dění na poli kultury, zejména jedná-li se o záležitosti v gesci kulturních institucí spojených se skupinou PPF.

Společnost PPF umožňuje zájemcům, aby se přihlásili k odběru newsletteru v elektronické podobě; přihlásivším se zájemcům poté bude newsletter distribuován na zadanou e-mailovou adresu. Podmínkou pro přihlášení se k odběru newsletteru je pouze sdělení e-mailové adresy, kam má být newsletter zasílán. Z odběru newsletteru je možné se kdykoli odhlásit.

Osobní údaje týkající se identifikovatelných fyzických osob – tedy i e-mailové adresy - podléhají ochraně podle příslušných právních předpisů upravujících nakládání s osobními údaji, zejména podle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – toto nařízení č. 2016/679 dále jen jako „General Data Protection Regulation“ nebo jen jako „GDPR“.

V souvislosti se zpracováním vaší e-mailové adresy vám podáváme následující informace:

1. Správce

Osobou odpovědnou za zpracování vaší e-mailové adresy, tj. správcem tohoto vašeho osobního údaje, je společnost PPF Art a.s., registrovaná a působící podle zákonů České republiky, IČO: 63080672, se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, Česká republika (dále jen „společnost PPF“).

2. Zpracovávané osobní údaje

Je údaj, který jste uvedl/a v žádosti o odběr newsletteru – tj. e-mailová adresa (dále jen jako „Předmětný údaj“).

3. Doba, po kterou je zpracováván Předmětný údaj

Předmětný údaj je zpracováván po dobu neurčitou, respektive do doby, než poskytovatel Předmětného údaje požádá o jeho vymazání, tj. zrušení zasílání newsletteru na zadanou emailovou adresu.

4. Účel a způsob zpracování Předmětného údaje

Předmětný údaj je zpracováván za účelem, aby vám mohl být zasílán newsletter společnosti PPF Art, a dále pro případnou komunikaci s vámi v souvislosti se zasíláním newsletteru či postupu po odhlášení se z odběru newsletteru. Zpracování probíhá výlučně v elektronické podobě.

5. Právní důvod zpracování Předmětného údaje

Právním důvodem zpracování Předmětného údaje je souhlas žadatele s jeho zpracováním. Poskytnutí Předmětného údaje společnosti PPF a udělení souhlasu s jeho zpracováním není právní povinností žadatele, tj. je zcela na dobrovolné bázi a záleží jen na uvážení žadatele. Souhlas se zpracováním Předmětného údaje je žadatel oprávněn odvolat.

Důsledkem odvolání souhlasu je likvidace Předmětného údaje, což v důsledku znamená, že na dotyčnou e-mailovou adresu již nebude zasílán newsletter společnosti PPF.

6. Zpracovatel, další příjemci

Zasílání newsletterů provádějí odborní pracovníci společnosti PPF. Jsou to tedy odborní pracovníci společnosti PPF, kdo má přístup k Předmětným údajům.

Dále mají k Předmětným údajům přístup zaměstnanci společnosti Ogilvy One, pověření správou Webové stránky.

7. Ostatní

Chcete-li společnosti PPF podat podnět týkající se zpracování Předmětného údaje, prosím, využijte, následující kontakty: e-mail info@atelierjosefasudka.cz.

Máte též právo podat stížnost k dozorovému orgánu v oblasti ochrany osobních údajů. Tímto orgánem je Úřad na ochranu osobních údajů se sídlem v Praze, www.uoou.cz.

Společnost PPF zpracovává Předmětný údaj způsobem, který má zajistit jeho náležité zabezpečení a ochranu s přihlédnutím k dosaženému stupni rozvoje v oblasti technologií, zejména v oblasti IT a elektronické komunikace. Náležitého zabezpečení a ochrany Předmětného údaje je docíleno pomocí technických a organizačních opatření, jejichž účelem je zabránit úniku, ztrátě, zničení anebo poškození Předmětného údaje.

8. Vaše práva

Prosím, věnujte též pozornost upozornění na vaše práva, která vám podle GDPR náleží v souvislosti se zpracováním Předmětného údaje, a jež jsou uvedena pod odkazem „Poučení o právech“.

 

Cookies

Podobně jako většina webových stránek, i tyto Webové stránky ukládají na zařízení uživatelů vstupujících na Webové stránky soubory, obecně nazývané cookies.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si Webové stránky pamatují úkony a nastavení, které na nich uživatelé provedli, takže uživatelé tyto údaje nemusí zadávat opakovaně.

Jaké cookies používají Webové stránky?

Jsou to cookies například pro zachování přepnutí zobrazení z mobilních zařízení do PC verze webu a další cookies pro zachování preferencí uživatelů při prohlížení těchto Webových stránek (např. zvolený jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje poté uživatelé nemusí zadávat znovu.

Dále tyto Webové stránky používají cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti - více informací lze získat na www.google.com/analytics). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a společnost PPF nemá přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto Webových stránek uživatel souhlasí s ukládáním souborů cookies. Použití cookies může uživatel omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče jsou dostupné na uvedených adresách: